3 Тести і анкети

При проведенні дистанційних курсів бажано, щоб слухач постійно контролював рівень і якість своєї пізнавальної діяльності. Одним з найактивніших засобів контролю і самоконтролю при інтерактивних заняттях є тестування знань. Це може бути і контроль сприйняття і засвоєння матеріалу занять, і визначення початкового рівня знань і визначення якості отриманих результатів навчання. Середовище “Веб–клас ХПІ” містить інтегрований інтерактивний тестуючий модуль Тести (рис. 1) зі складовими блоками: Х-Тест, N-тест, Р-тест і Анкетування.

Для того, щоб розпочати роботу з модулем Тести, треба на стартовій сторінці (рис. 1) натиснути відповідну кнопку Тести і вибрати потрібний блок тестів. При цьому відкривається вікно, наприклад, Х-тест (рис. 5).

 

Рис. 5 Х-тест.

 

Увага:  Тьютор може відкрити доступ до тестів на визначений термін часу. Отже треба уважно слідкувати за інструкціями тьютора.

 

Розглянемо детальніше блоки модуля Тести.

 Тести для перевірки знань – Х-тест

а

б

Рис. 6  Приклади тестових завдань

 

Тести для перевірки знань згруповуються в єдиному модулі (блоку) під назвою Х-тест. Для запуску цього блоку натисніть кнопку Тести (стартова сторінка, рис 1), далі виберіть у випадаючому меню вікна Х-тест і у вікні Х-Тестування (рис. 5) знайдіть і активізуйте потрібний номер тесту. Далі відкривається вікно (рис. 6) і виконується робота з тестом.

У процесі роботи слухач намагається відповісти у зазначених полях на всі наведені питання - система тест неперериває. Кількість карток у тесті зазначено у круглих дужках у назві тесту.

При роботі з Х-тестом слухач виконує тестові завдання типу:

1.                   Вибери вірну відповідь (рис 6, а) – вірних відповідей може бути декілька;

2.                   Уведи ключове слово (рис. 6, б) – у вікні треба зазначити ключове слово згідно з правилами граматики; кількість наданих полів (вікон) відповідає кількості ключових слів;

3.                   Встанови правильну послідовність понять (рис. 7, а) – у матриці треба вставити прапорець до потрібної клітинки з визначенням номера;

4.                   Встанови відповідність (рис. 7, б) – у прямокутній матриці, у рядку, де наведено ствердження, треба вставити прапорець у тій колонці, номер якої відповідає номеру потрібного ствердження, вибраного з переліку, наведеного під матрицею.

 

а

б

Рис. 7  Приклади матричних тестових завдань

 Психологічне тестування, Р-тест

Для роботи з психологічними тестами (Р-тести) у вікні Тести, натисніть кнопку Р-тест. Відкриється вікно для роботи з психологічними тестами (рис. 8), де перелічені за своїм призначенням декілька видів Р-тестів.

Віртуальне навчальне середовище “Веб-Клас ХПІ” містить такі готові психологічні тести:

 • Визначення готовності до дистанційного навчання;

 • Визначення рівня комп’ютерної підготовки до дистанційного навчання;

 • Визначення індивідуального каналу сприйняття – візуал, аудіал, кінестетик;

 • Ваш стиль навчання і мислення (мозкові півкулі).

 

Рис. 8.  Модуль Р-тестування

 Тест: Визначення готовності до дистанційного навчання

Цей тест дозволяє визначити, наскільки базова підготовка слухача відповідає вимогам, що передбачені методикою дистанційного навчання.

Тест містить 14 карток з питаннями, кожна з яких пропонує особі, що проходить тестування, 4 варіанти відповіді для вибору. Обробка результатів теста передбачає 3 варіанти повідомлення:

 • Перегляньте своє відношення до навчання. Можливо, Ваша спроба подолати курс буде невдалою ((-14) – 0 балів);

 • Ви можете мати певні проблеми в процесі дистанційного навчання (1-14 балів);

 •  Ви готові вчитися дистанційно. Бажаємо успіхів (15-28 балів).

Тест: Комп’ютерна готовність до дистанційного навчання

Однією з основних умов реалізації дистанційного навчання є використання інформаційних (комп’ютерних) технологій у навчанні. Даний тест дозволяє визначити ступінь ознайомлення майбутнього слухача з методиками щодо роботи з комп’ютером і специфічним програмним забезпеченням.

Тест містить 38 карток з питаннями, де кожна пропонує 2 варіанти відповіді на вибір. Обробка тесту передбачає 3 варіанти повідомлення особі, що тестується:

 •  Ваша комп’ютерна підготовка може створювати Вам проблеми при дистанційному навчанні. Рекомендуємо її удосконалити (0‑20 балів);

 • Ваш рівень комп’ютерної підготовки достатній для дистанційного навчання (21‑39 балів);

 • Ви маєте високий рівень комп’ютерної підготовки. Бажаємо успіхів у дистанційному навчанні (40-50 балів).

Тест: Визначення переважного каналу сприйняття (візуал, аудіал, кінестетик)

Тест визначення каналу сприйняття складається з тестів – візуал, аудіал, кінестетік.

Канали сприйняття ґрунтуються на фізичних способах сприйняття і отримання нової інформації.

До загальновживаних каналів сприйняття відносять зоровий канал (зорово-сприймаючі особи), слуховий канал (слухо-сприймаючі особи) і моторний канал (моторно-сприймаючі особи).

Зоровий канал сприйняття – це когнітивна здатність сприймати нову інформацію переважно за допомоги зору. Якісні ознаки нової інформації, на які реагує носій цього стилю в процесі сприйняття і обробки інформації, це – яскравість, розмір і колір, його насиченість, сила і чистота; контрастність; фактура; форма і симетрія, а також вербальні та невербальні засоби, що визначають перераховані вище поняття.

Слуховий канал сприйняття – це когнітивна здатність сприйняття і обробки нової інформації, у першу чергу спираючись на слух. Якісні особливості, на які реагують такі особи, це, перш за все, висота тону або звуку, темп, гучність, ритм, тембр і резонанс. Під час занять такі особи відрізняються своїм природним тяжінням до усного викладу матеріалу. Отже, фільми, будь-які форми аудіо-спілкування, аудіо-доповіді і аудіо-лекції виявляються особливо корисними в процесі навчання слухо-сприймаючих слухачів.

Моторний канал сприйняття (кінестетики). Моторно-сприймаючі слухачі при надбанні нової інформації спираються на рух і відчуття. Якості, якнайважливіші для них у взаємодії з новою інформацією, це – частота, тиск, тривалість дії, інтенсивність уваги, а також позитивні чи негативні реакції на діяльність.

Більшість людей володіє першим і другим з визначених каналів сприйняття. Дехто в процесі навчання користується навіть декількома стилями. І тільки зовсім невелика кількість людей, як з’ясувалося, не має переваг: всі канали сприйняття або навчання однаково підходять для них.

Увага.   Отже, труднощі у навчанні виникають у осіб з яскраво вираженим каналом сприйняття, якщо він не відповідає способам і стилю викладання.

Кожний тест містить 12 карток з питаннями, кожна з яких пропонує особі, що тестується, 5 варіантів відповіді на вибір.

Для визначення каналу сприйняття слухач повинен пройти всі 3 тести і порівняти між собою результати. Якщо кількості набраних балів у кожному з 3-х тестів збігаються, це означає, що слухач може користуватися будь-яким каналом залежно від ситуації сприйняття.

Якщо ж в одному з тестів слухач набирає значно більше балів, ніж у інших двох, це означає, що перший канал превалює над іншими.

Тест: Ваш стиль навчання і мислення (півкулі мозку)

Очевидно, що обидві півкулі мозку беруть участь у навчанні, і розумова діяльність зазвичай здійснюється у півкулі, якою її (діяльність) нормально функціонально обумовлено. Те, що ми маємо на думці, кажучи “півкульна перевага” у когнітивних стилях, це схильність до визначеного і специфічного типу розумової діяльності. Отже, виконуючи розрахунки або вербальну обробку на занятті, звичайний слухач вочевидь використовує свою ліву півкулю. Слухачі, що дають перевагу правій півкулі, фокусують свою увагу на просторових елементах, їх приваблюють творчі аспекти діяльності, музичні або мистецькі якості інформації.

Щодо письмової інформації, особи з переважно ліво-півкульним мисленням свою увагу звертають на точність і логіку, закономірні та організаційні аспекти текстів. У той же час увагу слухачів з переважно право-півкульним мисленням привертає творчість, метафоричність текстів, різнобарвний опис, прогнозування та погляд у майбутнє. Умовно можна було б характеризувати перших – реалістами і прагматиками, а других – мрійниками і романтиками. Але у житті майже ніколи у людини не переважає в цілому будь-яка з півкуль. Просто одна з них може домінувати у повсякденних мисленнєвих ситуаціях.

Тест містить 40 карток питань, кожна з яких пропонує особі, що проходить тест, 3 варіанти відповіді на вибір. Обробка тесту передбачає 3 варіанти повідомлення тому, хто тестується:

·                     Ви маєте ліво-півкульне мислення. Люди з таким типом мислення активно беруться за розв’язання виникаючих проблем і вирішують їх логічно, яскраво, обговорюючи і “промовляючи” їх. Інтуїцію такі індивіди використовують тільки у тих випадках, коли це абсолютно необхідно. Вони організовують своє життя на реалістичних засадах, у процесі прийняття рішень враховуючи всі фактичні деталі. Така людина воліє держати своє життя під особистим контролем, залюбки бере на себе відповідальність і бажає знати, хто за що відповідальний. У своїх діях вона передбачена. Високо ставить свої обов’язки. У такої людини все спрямоване на ефективність, на досягнення мети.

·                     Ви маєте право-півкульне мислення. Люди з таким типом мислення воліють до інтуїтивного і чуттєвого підходів у розв’язанні проблем. Стратегія з використанням логіки вибирається тільки у крайньому разі.

·                     Ви маєте змішану стратегію мислення.

 Анкетування

Віртуальне навчальне середовище “Веб-Клас ХПІ” дозволяє проводити анкетування слухачів (процес можна перервати у будь-яку мить). Для роботи з анкетами у вікні Тести треба натиснути кнопку Анкетування.

Анкету можна заповнювати у 2-х режимах:

 • інтерв’ю – режим: питання – відповідь;

 • режим анкети: відповіді повинні бути надані за термін 20 хвилин.

Анкети можуть використовуватися для знайомства, для визначення психологічного клімату або мотивації до навчання; для організації управління навчанням; для оцінки якості форми навчання та ін.

 

17.06.2004